Home > Cursusaanbod > Ruimtelijke Ordening en Ruimte

Ruimtelijke Ordening en Ruimte

Archeologie binnen uw gemeente

Deze cursus is gericht op de bevoegdheden en verplichtingen van gemeenten in de omgang met het bodemarchief voortvloeiend uit de Monumentenwet. De cursus heeft ten doel ambtenaren een algemeen beeld te verschaffen over wat archeologie is, wat gemeenten gezien de nieuwe wet moeten en wat mogen. Daarnaast wordt het instrumentarium en de processen behorende bij de gemeentelijke zorgplicht voor het archeologisch bodemarchief behandeld. Programma   09.00 - 09.30 uur: Ontvangst  09.30 - 09.45 uur: Inleiding 09.45 - 10.15 uur: Hoe krijgen gemeenteambtenaren met archeologie te maken? 10.15 - 11.15 uur: Leidraad voor maatregelen: de Archeologische Monumentenzorgcyclus 11.00 - 11.15 uur: Pauze 11.15 - 12.30 uur: Rollen en Taken....

Lees meer

Verdiepingscursus Archeologie en Ruimtelijke ontwikkeling

TELT MEE VOOR DE ACTORREGISTRATIE! Door deze cursus krijgen archeologen en andere betrokkenen uit de cultuurhistorische sector inzicht in de belangrijkste processen van de hedendaagse ruimtelijke ontwikkeling alsmede in de relevante wet- en regelgeving en de rol van de archeologie daarbinnen. Van de cursisten wordt verwacht dat zij reeds kennis en inzicht hebben in de juridische basisuitgangspunten op het gebied van de ruimtelijke ordening en bouwregelgeving. In de cursus wordt in het bijzonder aandacht besteed aan: - De Wet ruimtelijke ordening en de instrumenten daarin specifiek gericht op archeologie; - De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) in relatie met archeologie; - De positie van archeologie in...

Lees meer

Bouwhistorie voor archeologen

TELT MEE VOOR DE ACTORREGISTRATIE! In binnenstedelijke opgravingen komt een archeoloog vooral muurwerk tegen. Aan de bouwwijze en eigenschappen van deze muren is de bouwgeschiedenis van de opgravingslocatie nauwkeurig te reconstrueren. Om deze geschiedenis aan de muren ‘af te lezen’ zijn bepaalde kennis en vaardigheden nodig. Hiermee kan de informatiewaarde van deze sporen beter worden benut. Deze cursus gaat dieper in op de het ‘lezen van muren’, de schaalniveaus waarop muurresten informatie kunnen geven, over de in het verleden gebruikte materialen en bouwmethoden en over de manier waarop een archeoloog muurwerk kan documenteren.   Programma Dag 1:  •    Inleiding in de bouwhistorie (Raakvlakken met...

Lees meer

Introductiecursus Archeologie duurzaam Bouwen voor plantoetsers

TELT MEE VOOR DE ACTORREGISTRATIE! Deze cursus is gericht op iedereen die geïnteresseerd is in archeologieduurzaam bouwen, maar specifiek op archeologen en gemeenteambtenaren die in hun dagelijkse praktijk aanvragen voor archeologieduurzame bouwplannen en ontwikkelingen beoordelen en goedkeuren. De cursus heeft als doel de cursisten bekend te maken met de verschillende aspecten van archeologieduurzaam ontwikkelen en ze te leren waar ze op moet letten bij het beoordelen van een archeologieduurzaam bouwplan. De cursus gaat in op wat archeologieduurzaam bouwen is, welke factoren een rol spelen en hoe cursisten een goed archeologieduurzaam bouwplan, dat op een volwaardige manier rekening houdt met de aanwezige...

Lees meer

Vervolgcursus Archeologie duurzaam Bouwen voor planmakers

TELT MEE VOOR DE ACTORREGISTRATIE! Deze cursus is gericht op archeologen en adviseurs die zelf archeologieduurzame bouwplannen willen opstellen. De cursus gaat dieper in op de verschillende aspecten van archeologieduurzaam bouwen, beschrijft in detail de gevolgen van diverse bouwactiviteiten op de aanwezige archeologische resten en legt op basis daarvan uit aan welke knoppen in de dagelijkse praktijk gedraaid kan worden om een archeologieduurzaam plan te optimaliseren. Waar de introductiecursus zich beperkt tot de basis, bouwt deze vervolgcursus verder op die basis. Enige voorkennis van de basisprincipes van archeologieduurzaam bouwen en van de verschillende aspecten van behoud in situ van archeologische vindplaatsen is...

Lees meer