PASTA |

Docenten

Met trots presenteren wij u de docenten van PASTA.

 

Menno Dijkstra

Menno Dijkstra behaalde in 1996 zijn doctoraalexamen archeologie van de Middeleeuwen en Nieuwe tijd aan de Universiteit van Amsterdam. Sindsdien is hij betrokken geweest bij uiteenlopende projecten en opgravingen, onder meer het Sint Servatius Project en het Frisia Project, beiden gefinancierd door NWO. In het kader van dit laatste project is hij in december 2011 gepromoveerd op een onderzoek naar de laat-Romeinse en vroeg-middeleeuwse ontwikkeling van het Zuid-Hollandse kustgebied, speciaal het gebied rondom de monding van de Oude Rijn. Vanaf 2002 is hij in verschillende functies betrokken geweest bij het AAC/Projectenbureau en Diachron UvA bv, waar hij zich voornamelijk bezighield met de analyse en rapportage van middeleeuwse nederzettingen en aardewerk, alsmede het schrijven van…

Sjoerd Kluiving

Sjoerd is als universitair docent fysische geografie / landschapsarcheologie verbonden aan de afdeling Archeologie van de faculteit Geesteswetenschappen bij de Vrije Universiteit Amsterdam.  Hij is verantwoordelijk voor het onderwijzen van meerdere Bachelor en Master vakken en is vernieuwer van de onderwijs methodes. Hij heeft projecten op het gebied van archeologische monumenten beheerd en is initiatiefnemer en projectleider van het betrekken van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening processen. Sjoerd publiceert in internationale (aard)wetenschappelijke en culturele tijdschriften. Daarnaast heeft hij een eigen bedrijf GEO-LOGICAL, gevestigd in Delft,  dat geologisch onderzoek doet op het raakvlak tussen het fysische landschap en cultuurhistorie: archeologisch…

Cees Kasse

Cees Kasse is als universitair hoofddocent verbonden aan de Faculteit Aard- en Levenswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn interessevelden zijn geomorfologie, bodemkunde en de Kwartair-geologische ontwikkeling van het Nederlandse landschap. Hij doet onderzoek naar de sturende factoren in het  ontstaan van landschappen. Veranderingen in het rivieren- en dekzandlandschap onder invloed van klimaatverandering en menselijke activiteit vormen een belangrijke focus. Hij verzorgt onderwijs en begeleidt excursies en veldwerken in de bodemkunde en geomorfologie in de opleidingen Aardwetenschappen en Aarde en Economie.

Rien Jonkers

Rien Jonkers heeft een eigen adviesbureau, waarin hij bedrijven en particulieren adviseert op het brede vakgebied van het omgevingsrecht. Naast de advieswerkzaamheden die hij hiervoor uitvoert is hij ook actief als docent op het gebied van omgevingsrecht en bestuursrecht voor verschillende organisaties. De combinatie van die twee taakvelden zorgt er ook voor dat de voeling met de overheidswereld behouden blijft en het netwerk verder wordt ontwikkeld. Door zijn jarenlange ervaring bij gemeenten op het vakgebied omgevingsrecht weet hij hoe overheden werken en denken. Die ervaring, gecombineerd met actuele vakinhoudelijke kennis en de nodige creativiteit, zet hij in om de juiste strategie te bepalen voor het oplossen van een probleem en om daarmee voor klanten een optimaal resultaat te…

René Isarin

René Isarin (Crevasse Advies) is geo-archeoloog en sinds 2000, na een universitaire loopbaan, in verschillende hoedanigheden beroepsmatig in de archeologie werkzaam. In mei 2008 heeft hij als zelfstandig adviseur Crevasse Advies opgericht. Hoewel zijn klantenkring vooral uit private en publieke initiatiefnemers in de ruimtelijke ontwikkeling bestaat, is hij ook in de rol van (adviseur van het) bevoegd gezag ervaren. De afgelopen jaren was hij zeer nauw betrokken bij de Beleidsontwikkeling Archeologie Maasvallei van de Provincie Limburg. Naast zuivere advisering en ondersteuning in de AMZ geeft hij trainingen adviesvaardigheden bij archeologische bedrijven. In zowel grote, complexe infrastructurele projecten, zoals de A2Maastricht en de Blankenburgverbinding (A20-A15), als kleine…

Heleen van Londen

Heleen van Londen is fulltime assistent-professor aan het Amsterdams Archeologisch Centrum. Ze is gespecialiseerd in landschapsarcheologie en archeologisch erfgoed management. Tevens onderwijst ze diverse Bachelor en Master vakken en neemt ze deel aan diverse projecten. Daarnaast is ze eigenaar van ‘Van Londen Archeologie’, vanwaar ze op zelfstandige basis projecten aanneemt (veldwerk, advisering etc.)

Marten Verbruggen

Marten Verbruggen is sinds 1998 directeur van RAAP archeologisch adviesbureau. Daarnaast bekleedt hij diverse bestuursfuncties: sinds 2006 bestuurslid van de Vereniging Ondernemers in Archeologie (VoiA), sinds januari 2009 bestuurslid SIKB en sinds december 2009 tevens lid van het CCvD-Archeologie. Tevens is hij als docent werkzaam (geweest) voor de postdoctorale opleiding “Management van Archeologische Projecten (MAP) en de PASTA-cursussen “Omgaan met de KNA” en “PvE en beleid”.  Verder heeft hij als mede-auteur de Leidraad IVO-karterend booronderzoek geschreven. Tevens was hij auteur van de KNA- handreikingen en checklists “Hoe stel ik eisen aan archeologisch vooronderzoek en auteur SIKB-definitiestudie “Borging van kwaliteit van…

Leo de Later

Hoofdtrainer van de mediatraining is Leo de Later. Hij studeerde politicologie en bestuurskunde en werkte meer dan 25 jaar in de nieuwsjournalistiek. Eerst voor de radio en daarna voor tv. Zijn media-ervaring komt goed van pas in de advisering over presentatie en mediaoptreden. Inmiddels heeft hij ook meer dan 15 jaar ervaring met het verzorgen van mediatrainingen. Assistent trainer bij de mediatraining is Dirk Boelhouwer. Hij studeerde rechten en werkte jarenlang als algemeen verslaggever en presentator voor een lokale tv-zender. Als politiek verslaggever legde hij het vuur na aan de schenen van burgemeesters, wethouders en woordvoerders. Vanuit zijn expertise kan hij goed adviseren over de werkwijze van lokale journalistiek en de impact van beeld.  

Esther Wieringa

Esther Wieringa is van huis uit archeoloog, zelfstandig adviseur en werkzaam als programmasecretaris voor het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie ondergebracht bij SIKB. SIKB is een netwerkorganisatie waarbinnen overheid en bedrijfsleven samen praktijkgerichte kwaliteitsrichtlijnen maken voor (water)bodembeheer en archeologie. SIKB doet dit op een manier die praktijkgericht en bottom-up is. Daarnaast is zij werkzaam als senior adviseur bij de Samenwerkende Erfgoedadviseurs.

Jan Vriens

Jan Vriens heeft de opleidingen Gemeenteadministratie 1 en 2 afgerond. Hij beschikt over ruime bestuurlijke ervaring en voert daarnaast diverse nevenactiviteiten uit, zoals voorzitter van diverse commissies. In het verleden was hij tevens docent voor de Bestuursacademie (Zuid-Nederland). Op dit moment geeft hij in voorkomende gevallen nog cursussen voor PASTA.