Cursus BRL

TELT MEE VOOR DE ACTORREGISTRATIE + ERKEND DOOR HET CCvD!
 
Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden. Hierin is o.a. opgenomen dat organisaties die gravende archeologische werkzaamheden willen verrichten, gecertificeerd moeten zijn conform de BRL SIKB 4000 Archeologie.
Een van de belangrijkste onderdelen van deze BRL is de deskundigheid van individuele archeologische medewerkers (hierna: actoren). Aan deze actoren zijn dan ook eisen gesteld op het gebied van kennis en ervaring. Per type actor is vastgesteld wat deze moet kennen en kunnen. Voor alle type actoren geldt dat zij kennis moeten hebben van de BRL 4000.
Aan het einde van deze cursusdag wordt een certificaat van deelname uitgereikt. Dit certificaat is voldoende voor registratie. Het tevens volgen van een toets is niet noodzakelijk. 

Programma

09.00 - 09.30 Ontvangst
09.30 Kwaliteit in de archeologie
- Kwaliteit en kwaliteitsborging
- Certificering in de archeologie, nut, noodzaak en verplichting
10.00 BRL Archeologie
- Uitgangspunten van de BRL
- Opbouw BRL: procesonderdelen, kwaliteit, toetsing
- Relatie BRL – KNA
- Rolverdeling 
- Wie krijgt het certificaat en waarvoor
- Vragen
10.30 Actorregistratie
- Uitgangspunten actorregistratie
- Opbouw actorregistratie
- Rolverdeling opleider, toetser, actor, werkgever
- Verkrijging status: eisen aan competenties
- Onderhoud
- Opleidingsplan
- Overgangsregeling
- Toetsing in de praktijk
- Vragen
11.00 Pauze
11.15 Inhoud kwaliteitssysteem
- Waarom een kwaliteitssysteem
- Elementen in het kwaliteitssysteem
- Kwaliteitshandboek: lust of last
- Interne audits
- Rollen bij kwaliteitssysteem: directie, interne auditor, archeoloog
- Toepassing in de praktijk
- Vragen
12.45 Pauze
13.15 KNA-Protocollen 4.0: de dagelijkse praktijk
- Type protocollen
- Opbouw protocollen: 
- processtappen, controlestappen, specificaties
- Voorbereiding, uitvoering, oplevering
- Interactie tussen protocollen en spelers:
- Archeoloog en depotbeheer
- Bureauonderzoek, PvE, PvA en onderzoek
- Opdrachtgever – bevoegd gezag – uitvoerder – depotbeheerder 
- Archeoloog en specialist
- Overdrachtsmomenten en digitalisering
- Toepassingsvraagstukken in de  praktijk
- Vragen
14.45 Pauze
15.00 En dan komt de certificeerder
- Inhoud externe audits
- Opbouw auditregime BRL Archeologie
- Rollen bij externe audits
- Uitvoering externe audits
- Omgaan met auditresultaten
- Sancties
- Certificering in praktijk
- Vragen
16.00 Afsluiting en vragen
16.30 Einde programma
 
Praktische informatie
 
Cursusdata:
8 februari 2018
31 mei 2018
19 september 2018
28 november 2018

Studielast:
1 dag 
 
Cursustijden:
Ontvangst: 09.00 - 09.30 uur
Cursusdag: 09.30 - 16.30 uur

Docenten:
Jelle de Boer en Heleen van Londen

Doelgroep:
Archeologen, specialisten, archeologen in de rol van opdrachtgever en bevoegde overheid en werkgevers in de archeologie

Doel:
Met deze cursus is de kennis weer helemaal up to date. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de KNA 4.0 (Land- en Waterbodems) en hoe verhouden de wijzigingen zich tot de BRL 4000 en het register voor KNA actoren? Wat zegt de Erfgoedwet hierover?

Kennisniveau:
HBO / academisch niveau
 
Studiematerialen:
Digitaal naslagwerk

Locatie:
Stadscafé De Observant, Stadhuisplein 7 in Amersfoort
 
Aantal deelnemers:
Minimaal 15 deelnemers
 
Kosten: 
€ 195,- per persoon voor 1 dag, exclusief BTW