Home > Cursusaanbod > Ruimtelijke Ordening en Ruimte > Verdiepingscursus Archeologie en Ruimtelijke ontwikkeling

Verdiepingscursus Archeologie en Ruimtelijke ontwikkeling

TELT MEE VOOR DE ACTORREGISTRATIE!

Door deze cursus krijgen archeologen en andere betrokkenen uit de cultuurhistorische sector inzicht in de belangrijkste processen van de hedendaagse ruimtelijke ontwikkeling alsmede in de relevante wet- en regelgeving en de rol van de archeologie daarbinnen.

Van de cursisten wordt verwacht dat zij reeds kennis en inzicht hebben in de juridische basisuitgangspunten op het gebied van de ruimtelijke ordening en bouwregelgeving.

In de cursus wordt in het bijzonder aandacht besteed aan:
- De Wet ruimtelijke ordening en de instrumenten daarin specifiek gericht op archeologie;
- De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) in relatie met archeologie;
- De positie van archeologie in de Erfgoedwet en de doorontwikkeling daarvan naar de Omgevingswet die in 2022 in werking treedt;
- De (tegen)advisering en kwaliteitseisen aan archeologisch onderzoek;
- Integratie archeologie, historische geografie en historische bouwkunde;
- Archeologiebeleid in relatie tot bijvoorbeeld waardenkaarten;
- Financiële aspecten, waaronder de economische waarde van cultuurhistorie.

Programma
Dagdelen 1 en 2: Wet ruimtelijke ordening en de WABO (docent: de heer M.A.M. Jonkers)

Ruimtelijke ontwikkeling en bouwen
- De verschillende planvormen op rijks-, provinciaal- en gemeentelijk niveau op het gebied van de ruimtelijke ordening in relatie met archeologie;
- De onderlinge relatie van die plannen;
- De inhoud van een bestemmingsplan;
- De procedure van totstandkoming van bestemmingsplannen;
- De toepassing van de flexibiliteitsinstrumenten uit de ruimtelijke ordening;
- De juridische instrumenten die toegepast kunnen worden ter bescherming van het cultureel erfgoed, met name diverse vergunningen;
- De relatie met aanpalende wetgeving met name op bouwgebied; 
- De systematiek van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO); 
- Het geïntegreerde vergunningenstelsel in de WABO en de relatie met archeologie;
- De positie van archeologie in de nieuwe Omgevingswet;
- Actualiteiten relatie ruimtelijke ordening en archeologie; 
- Varia algemeen bestuursrecht.

Dagdelen 3 en 4: Aansluiting RO / archeologie en overige cultuurhistorie & integrale benadering archeologie en overige cultuurhistorie: integraal wegen en sectoraal toetsen (docent: de heer R. Isarin)

Exacte invulling is mede afhankelijk van actualiteiten en behoeften cursisten;
- Kennismaking en inventarisatie behoeften;
- Borging archeologie en overige cultuurhistorie ten behoeve van een 'goede' RO;
- Beleidsontwikkeling (gemeentelijk, provinciaal en Rijk) in relatie tot RO;
- Erfgoed en Ruimte, Kiezen voor Karakter; structuurvisies;
- Relevante aspecten van de evaluatie Wamz en Bamz m.b.t. adequate inbedding van archeologie in RO (RIGO, RvC, Beleidsreactie Stas);
- Modernisering Monumentenzorg (MoMo).
- Wet Milieubeheer (MER), Tracéwet, Crisis- en herstelwet, Provinciale Inpassingplannen (PIP);
- Maritieme en andere 'natte' archeologie in de RO.

Dagdeel 3: Archeologie en RO
- Exacte invulling is mede afhankelijk van actualiteiten en behoeften cursisten;
- Kennismaking en inventarisatie behoeften;
- Integratie en borging archeologie en overige cultuurhistorie ten behoeve van een 'goede' RO. Wat is dat eigenlijk?; 
- Beleidsontwikkeling (gemeentelijk, provinciaal en Rijk) in relatie tot RO: instrumenten en proportionaliteit?
- Erfgoed, waterbodems en RO. 

Dagdeel 4: Praktijk van Archeologische Monumentenzorg in relatie tot bovenstaande procedures aan de hand van casuïstiek (en vragen deelnemers). Integrale benadering en de dynamische en weerbarstige praktijk van archeologie als omgevingsfactor in de RO 
- Wat zijn de meest voorkomende risico's, knelpunten en oplossingsrichtingen?
- Archeologie in een commerciële omgevingspraktijk;
- Archeologie als omgevingsfactor en conditie: do's and don'ts;
- Case - studies waaronder grote infrastructurele projecten.

Referenties
"Ik zou iedereen die als gemeentelijk archeoloog werkt aanraden om deze cursus te volgen."
"Interessante cursus met ruimte om van ervaringen van medecursisten kennis te nemen. Dit zorgde ervoor dat de praktijk goed in beeld kwam."

Praktische informatie

Cursusdata:
13 en 15 december 2022
 
Studielast:
2 contactdagen
 
Cursustijden:
Ontvangst 09.00 - 09.30 uur
Cursusdag 09.30 - 17.00 uur
 
Docenten:
Rien Jonkers (gastdocent bestuursrecht, eigenaar Jonkers Advies, Adviseurs in Omgevingsrecht) en René Isarin (Crevasse Advies)
 
Doelgroep:
Medewerkers van archeologische adviesbureaus, gemeentelijk en provinciaal archeologen die reeds beschikken over de basiskennis/ervaring.
 
Doel: 
Het verkrijgen van inzicht in (1) de voor archeologie en overige cultuurhistorie belangrijkste wet- en regelgeving aspecten van ruimtelijke ordening en (2) het adequaat kunnen borgen van archeologie hierin ten bate van een goede ruimtelijk ordening
 
Kennisniveau:
Academisch niveau en kennis van de KNA
 
Studiematerialen:
Cursusmap. Als uitgangspunt voor de cursus gaan we uit van wettelijke regelingen die dan geldend zijn
 
Locatie:

Wordt later bepaald.
 
Aantal deelnemers:
Minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers 
 
Kosten:
€ 595,- per persoon (exclusief BTW)