PASTA |
PASTA

De afgelopen jaren is in ons land binnen de archeologie een volwaardige arbeidsmarkt ontstaan die in omvang de traditionele kennisinstituten als universiteiten, overheidsdiensten en musea allang voorbij is gestreefd. In het spanningsveld tussen de publieke en private sector zijn diverse rollen in adviserende, uitvoerende en controlerende zin onderscheiden. Dit vraagt om aanvullende en nieuwe kennis.

Professionalisering vereist voortdurende scholing en het op peil houden van vakkennis. Op initiatief van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) is daarom in 2007 een consortium gevormd onder de naam PASTA (Post-academisch Scholingstraject Archeologie) met Vriens Archeo Flex (penvoerder), het Amsterdams Archeologisch Centrum van de UvA en het Instituut voor Geo- en Bioarcheologie van de VU als deelnemers.

Eerstvolgende
cursussen

KNA 4.0

Met het volgen van deze cursusdag bent u weer helemaal up to date ten aanzien van de gewijzigde KNA…

Middeleeuws aardewerk

Deze cursus gaat over de mogelijkheden van aardewerkstudies voor beeldvorming (verhalen) over het…

Het ramen en contracteren van archeologisch onderzoek

Gemeentes en provincies vervullen in de archeologische monumentenzorg de rol van bevoegd gezag. Ze…

Bodemkunde en geologie voor archeologen

De kennis van archeologen en senior veldtechnici van bodem, geomorfologie en stratigrafie is over…
Nieuws

31-07-15

Nieuwe cursussen 2016

 De komende tijd gaan wij weer nieuwe (en vertrouwde) cursussen inplannen voor 2016!

31-07-15

Onze website is vernieuwd!

De website van PASTA is vernieuwd!

27-07-15

Nieuwe cursussen!!!

 In 2016 gaan wij een drietal nieuwe cursussen organiseren!